Навчально-методична робота кафедри хімії регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради університету, рішеннями центральної та циклових методичних комісій, навчальними планами й програмами.

На кафедрі навчаються студенти:

1-го курсу медичного факультету №1 та №2 за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Біологія»;

2-го курсу зі скороченим нормативним терміном навчання медичного факультету №2 за спеціальністю «Медицина»;

1-го курсу міжнародного факультету за спеціальністю «Медицина»;

1-го курсу стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

2-го курсу зі скороченим нормативним терміном навчання стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

1-го курсу міжнародного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

1-го курсу Навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

Робочі навчальні програми розроблені згідно з освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, 09 Біологія.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі в I семестрі:

Медична хімія: кваліфікація освітня  ‒ магістр медицини;

Медична хімія: кваліфікація освітня  ‒ магістр стоматології;

Біологічна та біоорганічна хімія: кваліфікація освітня  ‒ магістр стоматології;

Хімія неорганічна: кваліфікація освітня  ‒ бакалавр з біології, лаборант (біологічні дослідження);

Загальна та неорганічна хімія: кваліфікація освітня  ‒ бакалавр фармації.